Facts About เงินเฟ้อ Revealed

เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูลของผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

ธปท. มีการใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งมีการใช้คุกกี้อื่น (อาทิ คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การประเมินผลใช้งานและการโฆษณา) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการให้บริการเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยหากท่านคลิก “ยอมรับการใช้งานคุกกี้ทุกประเภท” ถือว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้อื่นนอกจากคุกกี้ที่จำเป็นด้วย ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ของ ธปท.

เข้าใจสาเหตุพร้อมผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุน ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

เปิดบัญชี คำถามที่พบบ่อย จะเริ่มเทรดอย่างไร?

สถิติข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม ยอดคงค้างสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ สถิติการคลัง

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง สนทนาออนไลน์

เงินเฟ้อ บาทอ่อน กับเหตุผลที่เศรษฐกิจไทยยังไม่อ่อนแรงเหมือนศรีลังกา

We also use third-celebration cookies that assistance us assess and understand how you employ this Internet site. These เงินเฟ้อ cookies will likely be stored in your browser only with all your consent. You even have the option to decide-out of those cookies. But opting out of some of these cookies may well have an impact on your browsing knowledge.

หรือถ้าสภาวะที่เงินเฟ้อต่ำมากหรือเงินเฟ้อติดลบเค้าจะเรียกว่า “เงินฝืด” เป็นช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยอยากจับจ่ายใช้สอย พอของขายไม่ได้ก็ต้องลดราคาสินค้าลงก็จะเข้าทำให้เจ้าของกิจการได้กำไรน้อยลง สุดท้ายก็จะลดขนาดกิจการอาจจะถึงขั้นปิดไปในที่สุด..

แหล่งรวมรายชื่อ ที่อยู่ สาขา และช่องทางติดต่อของธนาคารพาณิชย์

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย ทั้งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยปกติและในช่วงวิกฤต

วางแผนการเงิน เครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน

ระบบการเงินที่สามารถให้บริการทางการเงินได้อย่างราบรื่นและทนทานต่อแรงกดดันจากปัจจัยไม่คาดฝันต่าง ๆ ได้ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *